Night time prayer
Brush your teeth and before sleep recite

Sloka in Sanskrit

Sloka in English

Achyutham, Kesavam, Vishnum,
Somam, Janardhanam,Hamsam,
Krishnam,Narayanam, Jayethu
Duswapna nasaye
Victory to Achyutha, Kesava, Vishnu,
Soma, Janardhana, Hamsa
Krishna and Narayana
Please do not show me any bad dreams
Listen